מוצרים שימושיים מחומרים ממוחזרים | גו ירוק | goyarok | מיחזור גלגלים | מחזור צמיגים בישראל

מחזור צמיגים בישראל

כחלק מהפעילות לטיפול בבעיית הצמיגים המשומשים, החלה פעילות בהיקף ארצי לפיקוח על הפנצ'ריות והסדרת הטיפול בפסולת הצמיגים, בפעילות לוקחים חלק פקחי המשרד לאיכות הסביבה, הרשויות המקומיות ואיגוד המוסכים. המטרה הסופית היא להגיע למחזורשל כל הצמיגים המשומשים

ב-1 ביולי 2007 נכנס לתוקף חוק לסילוק ולמחזור צמיגים, התשס"ז-2007. החוק מטיל את האחריות לסילוק הצמיגים ולמחזורם על יצרני הצמיגים ויבואניהם, בהתאם להיקף הצמיגים ששיווקו בישראל בכל שנה. זאת, על פי עיקרון אחריות היצרן, לפיו מי שהכניס את המוצר לשוק, הוא זה שצריך לדאוג לטיפול בו עם סיוםהשימוש בו. היקף חובת המיחזור תגדל בהדרגה. בשנה הראשונה ליישום החוק, נדרשים היצרנים והיבואנים לסלק או למחזר 50% מכמות הצמיגים שייצרו או ייבאו, והחל מ-2012 יעמדו יעדי המיחזור על 85% מכמות זו. מאחר שגם יבואני הרכב מייבאים צמיגים, המותקנים על כלי הרכב שהם מייבאים, נקבע כי החוק יחול גם עליהם. עם זאת, מאחר שזיקתם של אלה לצמיגים פחותה יותר, ובשל הקושי לעקוב אחרי כלי רכב שיוצאים משימוש בישראל, יעדי המיחזור שנקבעו להם נמוכים יותר, והם עומדים על 30% מהיעדים הכלליים (קרי 15% בשנה הראשונה ו-25.5% החל מהשנה השישית)

ניסוי בצמיגים משומשים כמקור דלק חלופי למשרפות, נערך כיום במפעל "נשר מלט". בשל החומרים הרעילים בצמיג יש צורך במערכות מורכבות של סינון אוויר וניטור איכותו, אך הדבר אפשרי. הטמפרטורה הגבוהה אליה מגיעים במפעלים אלה מביאה את הצמיגים לשריפה מלאה ופותרת בעיות של שינוע אפר וזיהום